Search This Blog

Saturday, December 24, 2011

מודעות בירושלים: זה הבחור שנישא לאישה שניה ללא גטאחרי חרושת של שמועות, חושפות מודעות בירושלים את דמותו של האברך שנישא לאישה שניה ללא מתן גט לאישתו הראשונה.

המקרה הזה הוא שהצית את המחאה הגדולה נגד הרב אהרון רומפלר, שלטענת מפגינים מנהיג את כת השאלים - אליה משתייכת הכלה.

לטענת מפיצי המודעות, ש. גפנר הוא שחולל הסערה הגדולה, גפנר, אברך צעיר המתגורר במאה שערים, נישא לאשה שניה ללא מתן גט לאישתו הראשנה בניגוד ל"חרם דרבינו גרשום".

אשתו השניה של גפנר היא ר. סירוטה המשתייכת, כאמור, ל'כת השאלים'.

במודעות שפורסמו בירושלים עם כניסת השבת נכתב: "נבלה נעשתה בישראל: ש. גפנר ור. סירוטה נישאו זה לזה בסתר ובמחשכים ב'חרם דרבינו גרשון' ומסתתרים בבית משפחת 'זלוטניג' ברחוב שפיצר".

במודעות מכוונים חיצים גם לעברו של יואליש קרויס, המואשם במתן גיבוי לנשות הכת. "השושבנים יואליש קרויס וחברו וועלוול ברעוודא", זועקות המודעות, "תזדעזע ארץ הקדש ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה".

מקורביו של יואליש קרויס אומרים "התושבים במאה שערים יודעים את האמת. מי שפרסם את המודעות נגדו הם פחדנים החוששים להתעמת עם האמת".

No comments:

Post a Comment