Search This Blog

Monday, May 29, 2017

סגולה לשבועות: כך תבקשו על פרנסה

סגולות רבות יש לשבועות. עם זאת, מוטב להתעמק בכמה בודדות מאשר להתערבב ולא לדייק עם רבות. בכתבה שלפניכם, הבאנו את ייחודיותו של החג, שבא להעלות אותנו רוחנית עד כדי רוח הקודש. כן, עד כדי כך.
מנהג של תיקון ליל שבועות מיוחס לבעלי הקבלה שבצפת - לר' יוסף קארו האר"י ז"ל ומשם התפשט בכל תפוצות ישראל.
היה אמנם גם חלק אחר בעם שעשו כמעשה הזה, אך מהם לא נשתמרו ב"ה. פילון האלכסנדרוני מביא מסורת שמנהג האיסיים בליל שבועות להיות נעורים כל הלילה והיו עוסקים במנהג חסידותם ובתפילות כל הלילה.
בזהר פרשת אמור (דף צ"ח) מובא "ועל דא חסידי קדמאי לא הוו ניימי בהאי ליליא והוו לעאן באורייתא ואמרי ניתי לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין עלמין וההוא ליליא בנסת ישראל אתעטרא עלייהו ואתייא לאזדווגא ביה במלכא ותרווייהו מתעטרי על רישייהו דאינון דזכאן להכי" .
יום שבועות יקרא ג"פ י"ג מדות ואח"כ יאמר תפילה זו:
רבש"ע מלא כל משאלותי והפק רצוני ותן לי ולבני ביתי לעשות רצונך בלבב שלם ומלטנו מיצר הרע ומפגע רע ותן חלקנו בתורתך וזכנו ללמוד תורה וחכמה לעשות מעשים טובים בעיניך וללכת בדרכים ישרים לפניך. וקדשנו בקדושתך כדי שנזכה לחיים טובים הארוכים ולחיי העוה"ב ושמרנו ממעשים רעים ומיצר הרע ומכל שעות רעות המתרגשות לבא בעולם והבוטח בה' חסד יסובבנהו אכ"יר .
ויחזור התפילה ג"פ ואחר כך יקרא ג"פ "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" כו' וכן יעשה במוסף וביום ב' ביוצר.
לעומת זאת, אפשר גם לבקש על הפרנסה לפי בעל ה"שער יששכר": "חג  השבועות זמן השפעת פרנסה ובני חיי ומזוני אמרתי כי אז בחג השבועות זמן השפעת פרנסה ובני חיי ומזוני כיון שהעולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקרא ראשית ובעת מתן תורה עמודי שמים ירופפון אם לא יקבלו ישראל את התורה יהפך העולם לתהו ובוהו על כן מגיע לישראל העולם הזה כדין מציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר שהרי זה שלו" (שער יששכר, מאמר חג הבכורים).
ולפי ליקוטי מוהר"ן (ח"א סי' רס"ז) אפשר גם לבקש על הרפואה לנשימה "שבועות הוא רפואה להריאה כי ה' כנפי ריאה בנגד ה' חומשי תורה (תיקון כ"ה) ובשבועות יכולין לקבל חיות חדש.
וכן קריאת פרשת אמור סגולה לבנים הכתובה בספר עטרת ישועה: "אמור וגו' ואמרת". הוא ב' פעמים אמור עולה פר"ו ורב"ו וקריאת הפרשה זו תוכל להיות סגולה לבנים וזהו להזהיר גדולים על הקטנים היינו להוליד ילדים קטנים" (עטרת ישועה).
ויהי רצון שיאמר אבינו לצרותינו די ולא יתקיים בנו הפסוק "השמר לך פן יהיהדבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון.

No comments:

Post a Comment