Search This Blog

Sunday, May 21, 2017

רב כפר חב"ד מחריף את המאבק במשחטה של משפחת ליפשיץ

הקרב על המשחטה בכפר חב"ד. במכתב חריג שהעביר הרב  מאיר אשכנזי, רבו של היישוב כפר חב"ד, לחברי "הוועד הגשמי", הוא מסביר את פעילותו כנגד המשחטה שבבעלות משפחת ליפשיץ.
במכתב שהגיע לידי "כיכר השבת", כותב הרב אשכנזי כי "הרבי מליובאוויטש הורה כבר בעבר שלא להקים בכפר חב"ד משחטה תעשייתית שעלולה לגרום לבעיות בריאות לתושבים, אלא רק משחטה המיועדת לצריכה מקומית לתושבים". הרב מזהיר בנוסף כי המשחטה פועלת בסמוך לבתי התושבים, דבר שאינו הגון לדבריו.
הרב אשכנזי אף מצטט מדברי הרבי כי "משחטה תעשייתית עלולה לגרום לבעיות כשרות רבות" מה שאכן לדבריו קורה במציאות, כאשר לא הכל בהכשר מהדרין.
הרב גם מצטט את דברי הרבי לוועד ש"אין לתת לאנשים שאינם תושבי הכפר שליטה בנכסי הכפר", ומדגיש כי כיום המשחטה מושכרת לתושבים שאינם מהכפר ואינם שומרי תורה ומצוות. הרב גם מאשים כי גורמים שונים ביצעו בשטח המשחטה פעולת השתלטות על שטחים מסויימים ללא רשות מחברי האגודה, וכי מדובר בגזל ממש. 
הרב טוען כי לפני תקופה, לאחר שראה את נסיונות ההרחבה של המשחטה, זימן אליו את משפחת ליפשיץ שחתמה על התחייבות שלא להגדיל את המשחטה ושלא לשחוט בה יותר מ-10,000 עופות ליום. לדברי הרב, בני המשפחה הפרו את ההתחייבות שנתנו לו והרחיבו את המשחטה בניגוד להסכם. 
הרב אף מאשים את יו"ר הוועד כי פעל בניגוד לעמדה זו ופעל מול מנהל מקרקעי ישראל להרחיב
הרב אשכנזי דורש לסיום מחברי הוועד להיות נאמנים לו ולהצהיר כי אינם שותפים ליוזמות הנעשות במקום בניגוד לדעתו.
את פעילות המשחטה.
ממשפחת ליפשיץ נמסר: "הדברים שנכתבו רחוקים מאוד מהאמת עד שאין בהם אמת כלל. אנו סבורים שהסוגיה צריכה להיות נדונה בכובד ראש, בהקשבה, בעיון ברצון לפתור בעיות, אם ישנן, בטח לא ב"משפט שדה".  אי"ה נמצא את הדרך הנכונה ואת העיתוי המדוייק כדי להציג את האמת כהווייתה. כעת, כשאנו בעיצומם של ימי הספירה שבהם מצווים אנו להתאמץ ולהרבות באהבת ואחדות ישראל, אינו הזמן הראוי".
"ועדיין, חשוב להבהיר בצורה הכי ברורה ושאינה משתמעת לשני פנים: לא נעשה ולו צעד אחד שלא בהסכמת הגרמ"ש אשכנזי זצ"ל, ששקל סוגיה זו בכובד ראש ובעיון הראוי. בימי ההכנה למתן תורתנו אין לנו אלא לאחל לכל בית ישראל ולכפר חב"ד בפרט - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות".

No comments:

Post a Comment