Search This Blog

Wednesday, April 26, 2017

הרב אשכנזי מגיב להקמת הועד: "עסקנים עם אינטרסים כספיים מחרחרי ריב"הסערה בכפר חב"ד: בעקבות הפרסום הבוקר על הקמת 'ועד רוחני' בכפר חב"ד מוציא הגאון רבי מאיר אשכנזי רבו של כפר
חב"ד הבהרה ומגיב לאותם עסקנים שאינם רואים בעין יפה את כוחו של הרב בהעמדת הדת בכפר חב"ד מאז נבחר לאחר פטירת אביו זצ"ל.

במכתב שהגיע ל'בחדרי חרדים' כותב הרב אשכנזי ומבהיר: "בימי ספירת העומר בשנה שעברה, עסקתי רבות בהקמת ועד רוחני לכפר חב"ד - בהתאם להוראת הרבי להקים גוף כזה, וסיפרתי על כך בראיון לעיתון כפר חב"ד שהתקיים עמי בזמנו".

"בחרתי למעלה ממנין אנשים, נציגים מקובלים ביותר מבתי הכנסת בכפר שהסכימו לשאת בעול הרוחניות בכפר -ושמותיהם התפרסמו בציבור, אך אז פנה אלי הרה"ח רבי זלמן גופין וביקש שאמתין עם הקמת הוועד הרוחני לשעת כושר טובה יותר, ולכן עצרתי את המהלך. מובן שזכותי וחובתי לסיים את הקמתו.

"כידוע קבוצה קטנה של עסקנים בכפר חב"ד שמונעת מאינטרסים כספיים ואחרים הנוגדים את טובת הציבור - איננה נותנת מנוחה בכפר כבר תקופה ארוכה ביותר, ומחרחרת ריב פעם אחר פעם אותם עסקנים מנסים "לכפות" מהלך של הקמת גוף כזה בלי כל תיאום איתי, לא בבחירת החברים שיהיו בו, לא בדרך התנהלותו ולא בסמכויות או בתחומים שהגוף יעסוק בהם, זאת, למרות הוראות הרבי שהמרא דאתרא הוא הוא העומד בראש הוועד הרוחני".

הרב תוקף את אחד מתושבי הכפר "אדם שהעז לפעול באופן של גזלה והשגת גבול בערב פסח האחרון - ומתיימר בחוצפתו לקרוא לעצמו "מורה צדק בכפר חב"ד". - מתכבד גם הוא להופיע ברשימת ה"נבחרים" המבקשים "לחזק את הרוחניות בכפר".

"מובן" כותב הרב אשכנזי שמטרת אותם עסקנים איננה טובת כפר חב"ד או קיום הוראות הרבי, כי אם החלשת כוח המרא דאתרא, כדי שהם יוכלו להמשיך לדאוג לאינטרסים שלהם בלא הפרעה.

הרב גם מתייחס למשפיע הרב זלמן גופין וכותב "בניגוד לפרסומים הרה"ח רבי זלמן גופין שהוא מחנך של תמימים אינו יכול להוביל או להיות שותף למהלך נגד המרא דאתרא".

"כמה וכמה אנשים ששמותיהם הופיעו ברשימה שפורסמה - והספיקו לשוחח עמי הבוקר, הביעו שאט נפש מהמהלך והתנצלו מעומק ליבם על שרבוב שמם".

לסיום כותב הרב: "הנני מודע לכאב ולכעס של רבים מאוד מתושבי הכפר על אותם מחרחרי ריב מעטים ביותר שאינם נותנים מנוחה, אך בעמדנו בימי ספירת העומר בהם אנו מצווים באופן מיוחד לנהוג כבוד זה בזה, הנני פונה לתושבי הכפר ומקש בכל לשון של בקשה, למרות הכל "להיות מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

גורם בחב"ד אומר ל'בחדרי חרדים' בעצם הרב אשכנזי קובר קבורת חמור את "הספין" שניסו מתנגדיו להוביל.

No comments:

Post a Comment