Search This Blog

Sunday, April 30, 2017

הרב יונה מצגר, הרה"ר לשעבר, ירצה 3.5 שנות מאסר

התקבל הערעור שהגישו פרקליטיו של הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר על ההחמרה בעונשו בגין עבירת השוחד בה הורשע.

כזכור, הפרקליטות שערערה על העונש הקל יחסית שהושת על הרב מצגר, 3 וחצי שנות מאסר, ניצחה בערכאה הקודמת ועונשו של הרב מצגר הוחמר בכך שנוספה עוד שנה לשנות המאסר: 4.5 שנים.

העו"ד המייצג את הרב מצגר עתר לבית המשפט העליון, וזה קיבל היום (ראשון) את טענותיו והחזיר את גזר הדין כפי שהיה בתחילה ובהתאם להסדר הטיעון המקורי שנחתם עם הרב מצגר.

בכך דחו השופטים את עמדת הפרקליטות כפי שייצג אותה עו"ד דני ויטמן שנבחר אך לאחרונה לתפקיד פרקליט מחוז ירושלים.

השופטים, נועם סולברג, עוזי פוגלמן ודפנה ברק-ארז, מציינים בין השאר בפסק הדין, כי אף ש"הרב מצגר נמנע מלהביע חרטה בגמר הטיעונים לעונש. ברם, שתיקה כהודאה דמיא (בבלי, יבמות פז, ב), לבטח על רקע כל מה שקדם: הודאה שבאה לידי ביטוי בקבלת אחריות מוחלטת ומלאה לגבי שורת העבירות החמורות שבכתב האישום המתוקן – קבל עם ועולם – מבלי לנהל משפט".

"אין זה דבר של מה בכך", הם מציינים, "והוא נדיר במקומותינו. הודאתו של הרב מצגר בכתב האישום המתוקן הריהי עניין ערכי שמחייב התייחסות הולמת ומתחשבת. הודאה היא תחילתו של תהליך התשובה בהלכה היהודית, בלעדיה איןִ, בעקבותיה עוד שלבים הכרחיים, אך 'שבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם... וכל המתגאה ואינו מודיע, אלא מכסה פשעיו – אין תשובתו גמורה, שנאמר 'מכסה פשעיו, לא יצליח' (משלי כח, יג) (רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב, ו, ושם מלמדנו הרמב"ם על כל שלבי התשובה)'".

No comments:

Post a Comment