Search This Blog

Tuesday, June 13, 2017

ה'משגיח קטן' השמיץ את הישיבה בעצרת סאטמר - ופוטר

ה"משגיח קטן" הוציא את דיבת הישיבה רעה בעצרת הקנאים - ופוטר: בעצרת סאטמר כנגד "גזירת הגיוס" שהתקיימה ביום ראשון באולמי ברקליס סנטר בארצות הברית, הופיע איש הפלג הרב יהודה רבי, שמשמש כמשגיח קטן בישיבת 'נחלת משה' בירושלים בראשות הגאון רבי יעקב בן-נאים, שהוצג בפני האלפים כ"ראש ישיבת נחלת משה" ונאמר כי הוא כראש הישיבה יביא "עדות נאמנה" על תלמידים שלו שנפלו לצבא. 

הרב רבי אף קיבל "אישור מיוחד" לדבר ב"לשון הקודש בהברה אשכנזית" משום שאינו יודע לדבר באידיש. 

במשך עשר דקות נאם רבי, שמשמש גם כמנהל בית הספר של 'הפלג הירושלמי' בירושלים, וגולל את פרטיהם של כביכול חמישה תלמידים שלו (מאיר אסולין, שלמה בן ציון, אברהם ישעי', רחמים מועלם - גר בדימונה, רפאל אמינוב - יתום מאב שלו שנפלו לצבא), חלקם לדבריו בעקבות "הציידים", וחלקם בעקבות "ההתייצבות". הוא תיאר את ה"התמדה" שלהם בישיבה כפי שהוא מכיר אישית, על השיחות עם הוריהם, כל זה בתיאור חי, ותוך יבבות בכי.

כעת, בעקבות הכפשת שמה של הישיבה ברבים החליטו ראשי הישיבה להורות על פיטוריו מתפקידו כ"משגיח קטן" בישיבה. גורמים המקורבים להנהלת הישיבה אומרים כי שמות אלו שצויינו על ידיו לא למדו מעולם בישיבה, ומעולם אף תלמיד מישיבת נחלת משה לא הלך לצבא לאחר שכל תלמידי הישיבה הולכים לאורם של גדולי ישראל, לומדים תורה, ומסדירים כראוי את מעמדם בלשכת הגיוס כנהוג מאז ומקדם, וספק רב אם קיימים שמות כאלו בכלל בארץ ישראל. 

No comments:

Post a Comment