Search This Blog

Thursday, June 8, 2017

זו רשימת התומכים בעצרת הגיוס של סאטמר בארה"ב


שלושה ימים לפני עצרת הגיוס בברוקלין הגיע ה'קול קורא' הרשמי של התאחדות הרבנים ארה"ב וקנדה 
הקורא להשתתף בה. 

תחת הכותרת "בת עמי לא תחשה" נכתב כי כבר תקופה ארוכה פקדה את עם ה' היושב בתוכה שלטון הרשע קם להשחית ולבלע כל קודש, בחוקקם חוק הגיוס לנתק בחורי ישראל מחיק התורה והאמונה, על ידי התבוללות בצבאם המיוסר על ג' עבירות החמורות, ומטרתם גלויה וברורה שהיא לקעקע ביצתן של ישראל הנאמנים לה' ולתורתו". 

במכתב מתארים כי "יום יום מתנפלים על בחורי חמד להכריחם להתגייס, ואלו העומדים על נפשותם להמלט מידם מוכים ונמקים בכלא שבועות וחדשים ובעונותינו הרבים אלפים מצעירי הצאן נלכדו כבר בשחיתותם ל"ע מי בכפיה ומי בפיתוי, וההורים האומללים מבכים מרה אסון צאצאיהם ואין לאל ידם להושיע". 

"שכינה מיללת ומקוננת איה בני ואיככה נוכל וראינו ברעה אשר ימצא את עמנו ואם נחריש לעת הזאת מצאנו עוון חס ושלום". 

במכתב מובעת ביקורת עקיפה על הפועלים נגד העצרת. הרבנים מביאים את הפסוק "וכשלו איש באחיו" עליו חז"ל דורשים איש בעוון אחיו שהיה בידם למחות ולא מיחו שנפסק בשולחן ערוך שעל כיוצא בזה מצוה להציל אף בשבת. 

במכתב קוראים הרבנים לעצרת מחאה ביום ראשון הקרוב פרשת שלח בשעה 15:00 בצהריים באצטדיון ברקליס בברוקלין. 

על המכתב חתומים האדמו"ר מהרי"י מסאטמר, גאב"ד קארלסבורג, האדמו"ר מוועין, האדמו"ר מספינקא, האדמו"ר מגאלנטא, האדמו"ר מבורשטין ועוד רבנים דיינים. 

שאר האדמו"רים ורבני ארה"ב ובהם ראשי הישיבות הליטאים לא חתומים על המכתב. 

No comments:

Post a Comment