Search This Blog

Tuesday, June 13, 2017

אחרי 7 שנים: הגרי"ב וואזנר יחזור מלונדון לבני ברק

כמסורת האב: באם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, הגאון רבי יוסף בנימין הלוי וואזנר רב קהל יטב לב סאטמר בלונדון, יעבור בחזרה להתגורר בארץ ולהיות חלק מהנהגת ישיבת 'חכמי לובלין' בבני ברק. 

הגרי"ב וואזנר, הינו נכדו של פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל בעל ה'שבט הלוי', ובנו של גאב"ד זכרון מאיר הגאון רבי חיים מאיר וואזנר, צפוי לעבור מלונדון חזרה להתגורר בישראל ולעזור לאביו בהנהגת ישיבת 'חכמי לובלין' והקהילה בבני ברק. 

כבר בשבת האחרונה שהה בבני ברק ומסר שיעור בפרקי אבות, ומודעות נתלו על כך בכל בתי הכנסת באזור. 

כעת כמעשה האב כך גם הבן - אביו הגאון רבי חיים מאיר שימש כרב הקהילה בלונדון ועבר להתגורר בארץ בכדי להיות לצד אביו, וכאמור כעת גם הבן הרב יוסף בנימין יגיע לארץ ויסייע לאביו בכל הנהגת הקהילה והישיבה. 

לפני שבע שנים מונה רבי יוסף בנימין לשמש כרב הקהילה של סאטמר בלונדון במקום אביו שהגיע להתגורר בישראל, הרב יוסף בנימין עזב את קהילת החסידים בעיר אלעד שם שימש כרב הקהילה. 

No comments:

Post a Comment