Search This Blog

Sunday, June 11, 2017

העסקן החשוד בניסיון רצח יזכה למכתבי עידוד מהחסידים

המשך מעצרו בארה"ב של העסקן החרדי אהרן גולדברג, תושב ישראל החשוד כמי שעמד מאחורי ניסיון חטיפה ורצח של סרבן גט, ממשיך להסעיר את הקהילה החרדית בארץ ובתפוצות.
בשבת האחרונה שהו חסידי לעלוב במירון לשבת התאחדות בצילו של רשב״י בראשותו של האדמו"ר. לקראת השבת הובאו דבריו של הרבי שנאמרו בכינוס פנימי, בהם קרא להתחזק בלימוד לזכותו של גולדברג ואף לשלוח לו מכתבי חיזוק לכלא: "אנחנו צריכים להתפלל ולעורר רחמים עבור אחד מבני קהילתנו - אהרון בן יענטא יהודית".
"צריכים לגמול עמו חסד, הן במחשבה ובדיבור - היינו לזוכרו ולהתפלל בעדו תמיד - והן במעשה בכך שישלחו לו מכתבים. דיברתי עם אחד שישב ל"ע בבית האסורים בארה"ב והוא אמר לי שאין לנו כל מושג התועלת בדבר, כמה זה מחייה את נפש האסיר שמגיעים אליו מכתבים. יש לנו כאן הזדמנות לגמילות חסד", אמר האדמו"ר.
לחסידים אף חולקו היום מעטפות שעל גביהן מודפסת כתובת בית הכלא בו עצור גולדברג, בכדי שיקיימו את הוראת הרבי וישלחו אליו מכתבים עם דברי חיזוק ועידוד.
כזכור, מעצרו של גולדברג, הידוע כאיש חסד וכמי שהיה מעורב רבות בייעוץ במקרי בעיות שלום בית ופתרון מקרי עגינות וגיטין מסובכים, הוארך לפני מספר שבועות בחצי שנה זאת בשל החשדות החמורים.
על פי החוקרים, גולדברג תכנן יחד עם שותפים לאיים ואף לחטוף את סרבן הגט מהסרי, זאת על מנת לכוף אותו להעניק גט לאשתו.

No comments:

Post a Comment