Search This Blog

Sunday, July 16, 2017

דיין האמת: הרב מיכאל נמני

הרב נמני היה תלמיד מובהק למד 12 שנה בחברותא עם המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל ומקורב לבבא סאלי זצ"ל

במשך שנים רבות היה הבבא סאלי זצ"ל מחבב אותו עד מאוד . מורו ורבו בהלכה היה הרב מרדכי  אליהו שהיה מקרב אותו מאוד ואף כינה אותו בכינוי המלאך מיכאל. ביקש ממנו לפתוח בית מדרש וכולל לאברכים וכך הרב עשה.

ביתו היה בית הכנסת אורחים במשך שנים רבות אצלו בבית במסירות נפש וזיכה את הרבים. היה רב מיוחד ואהוב על המון אנשים ובדרכו הנעימה קירב המון יהודים לתורה ולמצוות. היה מוקרב גם כן למרן ראש ישיבת כסא רחמים הרב מאיר מזוז לפני כחודש במסע התורני של היה אצלו וחיזק אותו.

השאיר אחריו 17 יתומים.

הלוויתו תתקיים ביום שני בירושלים.

No comments:

Post a Comment