Search This Blog

Monday, December 12, 2016

הרב מוצפי: לא לקנות תפילין מסופר סת"ם שאשתו לובשת פאה

שאלות ותשובות מרתקות בעניין פאה נכרית מתפרסמות השבוע בשם הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הרבנים הספרדים, אשר מכריע כי סופר העוסק בכתיבת תפילין - שאשתו הולכת עם פאה, אין לקנות ממנו תפילין, כי זה נקרא שאשתו הולכת בגילוי ראש. 

הדברים מתפרסמים בעלון השבועי 'גביע הכסף', שם הובאו מספר שאלות ותשובות עם הרב מוצפי שהגיעו לידי 'בחדרי חרדין'. בין היתר נשאל הרב גם מה דינה של רבנית שקוראת לאשה להיות 'מטופחת' בחוץ והרבה נשים שומעות אותה. 

הרב מוצפי השיב: מטופחת בפני בעלה כן, בחוץ זו מחטיאה את הרבים וכבר כתבתי כי הראוני תוכנית "חרדית" בה "רבנית" אירופית מלמדת אישה ספרדייה בשביס איך לחנך ילדים והספרדייה שותה בצמא את דבריה, ו"האירופית" המלומדת חובשת פאה הגולשת לארבע רוחות השמים. 

כך גם לגבי שידוכים על בחורה ספרדייה מסמינר באנגליה שהתעקשה לשים פאה אחרי החתונה השיב הרב מוצפי כי לא לעשות את השידוך "עד שתסכים להיות אישה כשרה". 

כך גם כשנשאל לגבי הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' שבספר 'אור לציון' התיר את הפאה, ענה הרב מוצפי: בחיים הרב אבא שאול לא התיר את הפאה ולא הוא כתב את האור לציון.

No comments:

Post a Comment