Search This Blog

Sunday, January 1, 2017

האם החילונית לקחה את בתה למקדונלדס, האב החרדי זעם

משבר סיפורי הגירושין של "הנושרים" והיוצאים בשאלה ממשיך להטריד את שלוות הקהילה החרדית בלונדון.
בשנה האחרונה התפרקו מספר בתים בקהילה החסידית לאחר שהאב או האם יצאו לתרבות רעה ובהמשך לכך התנהל ויכוח נוקב בבתי המשפט על חינוך הילדים האם יישארו ללמוד במוסדות חרדיים.
כפי שדווח ב"כיכר השבת", התגייסו גדולי האדמו"רים בכינוס חירום לגיוס כספים למען המטרה החשובה ואכן מיטב עורכי הדין והפרקליטים מטפלים בסוגיה המשפטית.
בסוף השבוע דיווחו כלי התקשורת באנגליה על מחלוקת חריפה שהתגלעה בין בני זוג אשר האם שינתה את אורח חייה והפכה להיות רח"ל חילונית ומנגד האב אשר מקפיד על קלה כבחמורה נאבק שישאירו בחזקתו את הילדים על מנת שישארו יראי שמיים וימשיכו ללכת בדרך הישר.
השופט לורה האריס קבע שהילדה אכן צריכה להישאר בחזקתו של אביה ולהתחנך בבית יעקב אולם מנגד קבע במקביל כי עליה להיפגש ולבלות זמן רב במחיצת אמה.
כעת הביע האב את חששו כי בשל צורת הבילוי והחינוך שמעניקה האמא לבת תוחרם הילדה בקהילה החרדית ובמוסד הלימודים.
האב התנגד בנחרצות שהאם תיקח את הבת לאכול במסעדת הטריפה מקדונלד'ס או שתשתתף בחוגי התעמלות ללא הפרדה.
האב התלונן כי האמא נסעה עם הבת בעיצומה של שבת קודש והופיעה בלבוש שאינו צנוע כשהגיעה לאסוף אותה מבית הספר.
האב ציין כי הוא חושש מאוד שבשל מעשים אלו והתנהגותה חסרת האחריות של האם תנודה הבת על ידי חברותיה ובני המשפחה שכן התנהגות זו אינה תואמת את אורח החיים החרדי.
יצויין כי לפני מספר חודשים דן בית המשפט במקרה דומה, רק הפוך, שם טענה האם - בת למשפחה מפורסמת בקהילה החרדית בשכונת סטמפורד היל כי בעלה לשעבר אבי ילדיה שיצא לתרבות רעה גרם לילדים לנסוע באופניים ולצפות בטלוויזיה בשבת כששהו אצלו זאת בניגוד גמור לאורחות חייהם.
כאמור המקרים הללו מעסיקים את ראשי הקהילה המבקשים לשמור על חינוך הילדים ושלא ייצאו לתרבות רעה.

No comments:

Post a Comment