Search This Blog

Tuesday, December 17, 2013

דן גרטלר נתפס עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי


איש העסקים הישראלי, דן גרטלר, שעשה את הונו בהשקעה במכרות יהלומים ונחושת בקונגו, נתפס במכס כשחזר מקונגו במטוסו הפרטי, כאשר בידיו - ובידי 5 נוסעים נוספים ששבו איתו ארצה - 6 מעטפות חומות זהות, המכילות 20 אלף דולר במזומן כל אחת.

בבדיקה שנערכה במכס נתב"ג עלה חשד כי הכספים, שמקורם אחד, פוצלו בין הנוסעים, על מנת להימנע מחובת הדיווח על הכנסת כספים מעל 100 אלף שקלים לישראל.

לאחר בירור שנערך בוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, הוחלט השבוע להטיל על גרטלר, מייסד ונשיא דן גרטלר אינטרנשיונל גרופ (DGI), העומד גם בראש החברה המשפחתית פלורט שרשומה בגיברלטר, עיצום כספי בסך 8,000 שקל.

זאת, לאחר שבידיו ובידי עוזרו יוסף רוזנברג נתפסו כ-40 אלף דולר, כאשר כל הסכום יוחס לגרטלר בלבד, ואף הוא הודה כי הכסף שייך לו. הוועדה קבעה כי מדובר בפעם ראשונה ובחריגה מינורית, ולכן אין צורך להטיל עיצום כספי גבוה על גרטלר.

באשר לנוסעים האחרים החליטה הוועדה לא להטיל עיצום כספי, מחמת הספק, כיוון ש"לא נמצא בפניה חומר ראייתי מספק לביסוס טענת הפיצול". נוסעים אלה אף קיבלו את הכספים בחזרה לידיהם.

לטענת אחד הגורמים המכירים את התיק, "זה שהיה מעטפות זה אולי נשמע כמו סיפור, אבל אין כאן שום סיפור. לכל אחד היה כסף ממקור לגיטימי שלו, והרשות קיבלה את ההסברים שסיפקו. מדובר בהליך מינהלי, שאין צורך להפוך אותו למה שהוא אינו".

גרטלר חי על קו בני-ברק-קונגו. כמעט מדי שבוע ממריא במטוס פרטי חכור למסעות עסקים בחו"ל, אך גם חוזר לביתו בבני-ברק ומבלה את השבתות במחיצת אשתו ענת ותשעת ילדיהם.

בדרך-כלל עוברים גרטלר ונוסעיו במסלול הירוק בנתב"ג, שהכניסה דרכו מהווה הצהרה כי הינם פטורים מדיווח על כספים שיש בידיהם או רכישות שביצעו בחו"ל, כיוון שהן מתחת לרף הדיווח המתחייב על-פי חוק.

כך עשה גרטלר גם ביום 15.11.2013, אז נכנס איש העסקים, יחד עם יוסף רוזנברג, אהרון יוסף כהן, יעקב יוסף בטלמן, מנחם לוינשטיין ומשה קובלסקי דרך טרקלין מצדה שבנמל התעופה בן-גוריון, לאחר שחזר במטוסו הפרטי לארץ מקונגו. ששת הנוסעים ביקשו לעבור במסלול הירוק, אך במכס הוחלט לערוך בדיקה של חפציהם.

בבדיקה שנערכה על -די פקידי המכס התברר כי ברשות כל אחד מן הנוסעים מעטפה חומה, זהה למראה, כשבתוכה סך זהה של 20 אלף דולר - סכום הנמוך במעט מחובת הדיווח העומדת על סך של 100 אלף שקל.

בנסיבות אלה התעורר בלב פקידי המכס חשד לפיצול מלאכותי של הכספים בין הנוסעים, כדי לא לעבור את סף הדיווח הנדרש על-פי חוק איסור הלבנת הון.

הכספים נתפסו על-ידי רשות המסים, ובית המשפט, לבקשת המכס, הורה על החזקתם עד לבירור מקורם, עד ל-3 לדצמבר. בהמשך, נערכו לכל הנוסעים בירורים נפרדים בפני הוועדה להטלת עיצום כספי של אגף המכס, ואלה מסרו את גרסאותיהם להימצאות הכספים בידם.

בין היתר, חלק מהנוסעים, רבנים שהיו על הטיסה, הסבירו כי קיבלו את הכסף כ"מתנה מראש הישיבה בקונגו, הרב שלמה בן-טולילה, בתמורה לייעוץ בניהול והקמת הישיבה בקונגו; חלק מן הנוסעים מסרו כי ה"מתנה" ניתנה לשימושם האישי;. נוסעים אחרים טענו כי מדובר בכספים שהועברו אליהם בגין עסקאות שביצעו עבור צדדים אחרים ואף הציגו חשבוניות.

במהלך הבדיקה הבהירו רוב הנוסעים כי היו מודעים לחובת הדיווח וסף הדיווח, וידעו כי לא מוטלת עליהם חובה לדווח על סך של 20 אלף שקל.

יצוין כי בטיסה היה נוסע שביעי, שנשא בתיקו 8,000 דולר במזומן, אולם נגדו לא נפתח כלל הליך מינהלי.

No comments:

Post a Comment