Search This Blog

Monday, November 14, 2016

הנחיה חדשה תאפשר לגזור עונשי מאסר על סרבני גט

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, פרסם היום (שני) הנחיה חדשה שנועדה לאפשר להעמיד לדין פלילי ולהעניש סרבני גט. עד היום לא התאפשרה העמדה לדין פלילי גברים שסירבו לקבל את החלטת בית הדין הרבני שקבעה כי עליהם להעניק גט לנשותיהם.
ההנחיה החדשה נועדה לתייג את הסרבן כעבריין פלילי הפוגע באינטרסים ובערכים הציבוריים, והיא תביא לכך שיהיה ניתן למצות את הדין עם מבצע העבירה באמצעות ענישה פלילית. כמו כן, ההנחיה נועדה להרתיע סרבנים פוטנציאליים ולצמצם את תופעת העגינות. ההנחיה קובעת עוד שאם הורשע אדם בעבירה של הפרת הוראה חוקית בגין סרבנות גט, תבקש התביעה לגזור עליו מאסר בפועל. אם חזר בו הסרבן מסירובו טרם שלב הטיעונים לעונש, יהווה הדבר שיקול להקלה בעונשו, אך ככלל, קובעת ההנחיה כי יש לעמוד על הרשעה וענישה מוחשית.
עוד נקבע בהנחיה כי על מנת לשלול אפשרות שגט שיינתן בשל הליך פלילי ייחשב כ"גט מעושה" שנחשב בטל לפי ההלכה היהודית, פתיחה בחקירה והעמדה לדין של סרבן גט תיעשה רק לאחר הכרזת בית הדין הרבני על "כפיית גט", ובהיוועצות עם הייעוץ המשפטי של בתי הדין הרבניים טרם נקיטת הליכים פליליים.
מנהל בתי הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי, בירך על ההחלטה ואמר כי "זוהי עליית מדרגה משמעותית במאבק נגד סרבני הגט, כאשר לראשונה בישראל יוטל הליך פלילי על סרבנים. מדובר בעבודה מאומצת ומשותפת של הנהלת בתי הדין הרבניים ופרקליטות המדינה לבניית מסלול נוסף למלחמה בתופעת סרבני הגט". עוד הוסיף יעקבי כי "הליך זה ייעשה רק לאחר שבית הדין הרבני יאשר כי אין בהליך הפלילי כל חשש לפסילת הגט. ידעו מעתה סרבנים או כל מי שמסייע בידם שלא יהיה להם מנוח עד אשר העגונותישוחררו".
ההנחיה החדשה הופצה במסגרת עבודת מטה מקיפה הנערכת בחודשים האחרונים, שעליה הורה פרקליט המדינה, שי ניצן. עבודת המטה רוכזה על ידי מי ששימש עד לאחרונה כמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, אלי אברבנאל, ומרוכזת עתה על ידי המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, עמית איסמן. על ההנחיה האמורה שקדו ד"ר דותן רוסו, המרכז את עבודת המטה של פרקליטות המדינה בתחום הנחיות פרקליט המדינה, ועו"ד יאיר חמודות, מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, בשיתוף עם ד"ר רפי רכס מהייעוץ המשפטי של בתי הדין הרבניים.

No comments:

Post a Comment