Search This Blog

Sunday, July 25, 2010

פלילי - תלונות שווא

הליכי גירושין והליכים פלילים מתמזגים זה בזה. לעיתים נשים משתמשות בכלי הפלילי של הגשת תלונה כוזבת למשטרה, כחלק מאסטרטגיה שמטרתה להפעיל לחץ על הבעל במסגרת הליך הגירושין.

מחובתה של המשטרה להתייחס לכל תלונה של אלימות במשפחה בכובד ראש.

נוצר קושי רב בהוכחת האמת במקרה של אלימות במשפחה היות והמדובר במילה נגד מילה. למרות זאת, ישנם כלים שיכולים לסייע לך בכדי למנוע מקרים אלו, כגון שימוש במכשירי הקלטה וכן כלים שיסייעו לך לעזור למשטרה להגיע לחקר האמת.

במקרה בו יצרה אשתך פרובוקציה וזימנה משטרה, עלייך לקחת עורך דין שייצג אותך בהליך הפלילי ובהליך הגירושין, שכאמור מתחיל ברוב המקרים יחד.

במידה ותקדים בהגשת תביעותיך לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, בסמוך לחקירת המשטרה ותציין את שארע, פעולה זו יכולה לייתר את ההליך הפלילי שמתקיים. דע כי הגשת תלונה כוזבת מצד אשתך, הנה עבירה פלילית.


נשים שנוקטות בפעולות אלו, של הגשת תלונות כוזבות למשטרה, אינן מסתפקות בהגשת תלונה אחת והן יחפשו הזדמנויות נוספות, בהן יתאפשר להן לפעול שוב. זהירות מצדך, יכולה למנוע זאת

No comments:

Post a Comment